ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke en een cliënt , voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken.
 
Inspanningen
Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de nu geldende regels. Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke zal  de cliënt inlichten over financiële consequenties van  wijzigingen of aanvullingen van de behandeling.
 
Afspraken
De cliënt moet Annulering/verzetten van een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke  melden. Indien de cliënt dit niet of niet op tijd nakomt, mag Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke 50% van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke belt niemand na omdat de afspraak dan altijd uitloopt en de volgende cliënt de dupe daarvan is. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken behandeltarief berekenen. Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke kan ten alle tijden een afspraak annuleren op medische, familiare omstandigheden of onverwachte scholing.
 
Betaling
Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website en in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op haar website en  in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten via pin of contant te voldoen. Betaling in termijnen is onmogelijk. Facturen worden alleen verstrekt bij cliënten die recht hebben op vergoeding van zorgverzekeraar of belastingdienst.
 
Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke vóór de eerste behandeling van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem  en behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.
 
Geheimhouding
Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld tijdens de behandeling.  De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak waardoor Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 
Aansprakelijkheid
Pedicure praktijk t Voetenvrouwke is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure praktijk t Voetenvrouwke is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk. 
 
Beschadiging en diefstal
Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke meldt diefstal altijd bij de politie.
 
Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking telefonisch gemeld worden aan Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke, indien een klacht gegrond is, zal Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Indien Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de klachtencommissie van Provoet.
 
Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
Recht
Op elke overeenkomst tussen Pedicure praktijk `t Voetenvrouwke en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Share by: